Har du satt deg inn i hva de ulike partiene mener om viktige spørsmål innen familiepolitikk?

Ikke i bruk

Forumet er livet
Vanskelig å bestemme seg i år?


"Høyre har ikke i sitt program for neste stortingsperiode gått inn for å innføre ultralyd fra uke 12 for alle gravide."

"Senterpartiet vil beholde barnetrygden som en god og universell ordning, samt prisjustere den."

MDG sier "Barnehager og skoler skal sørge for kunnskap, ferdigheter og kompetanse som er viktig for å klare seg i dagens og framtidens samfunn. Vi ønsker å ivareta barnas behov for omsorg og lek, og samtidig fremme læring, nysgjerrighet og lærelyst som grunnlag for allsidig utvikling. Mangel på kvalifiserte pedagoger svekker den målsetningen. Vi vil derfor øke andelen barnehagelærere i barnehagen og gi støtte til kompetanseheving blant ledere."

"Høyre har programfestet at vi vil øke engangsstønaden til unge foreldre som ikke har opparbeidet seg rettigheter i arbeidslivet."

"Norsk svangerskapsomsorg er i verdensklasse. Det er særlig takket være de som jobber i svangerskapsomsorgen. Men i dag gjør dessverre dårlig økonomi i kommunene at jordmortilbudet ikke er godt nok alle steder. Arbeiderpartiet vil øke kommunenes inntekter i de fire neste årene, slik vi også har foreslått de fire årene Høyre og FrP har styrt. En bedre kommuneøkonomi, vil gi rom for bedre tjenester til gravide og nye foreldre."

"KrF er et familieparti. Vi tror det viktigste for gravide og småbarnsforeldre er en helhetlig politikk, som vektlegger familienes valgfrihet i kombinasjon med høy kvalitet i barnehage og skole. KrFs vilje til å prioritere familiene i budsjettene vil få konkret betydning for småbarnsforeldres hverdag."

"Fremskrittspartiet var med på å innføre makspris for foreldrebetaling i sin tid. Dette støtter vi fortsatt. Samtidig er det viktig for Fremskrittspartiet at vi sikrer at barn fra lavinntektsfamilier også får et godt barnehagetilbud."

"Venstre ønsker å tilrettelegge for forsøk med skolemåltid i grunnskolen. Vi har prioritert flere fagutdannede og mer etter- og videreutdanning i barnehagene, fremfor et krav om at alle skal få varm mat. Når det gjelder matservering i barnehagene, så står hver barnehage/kommune fritt til å innføre gode ordninger. Kommuner kan også lage egne ordninger for mat i grunnskolen."


Vi hjelper deg med å få en oversikt over hva de ulike partiene mener om de viktigste spørsmålene gravide og småbarnsforeldre gjerne stiller seg før valget.

HER kan du lese hva de ulike partiene har svart.
 
Back
Topp